Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 1 ze dne 22. března 2013

Zápis č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 22. března 2013

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Sika Pavel

Projednání:

  1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem a rozšířením bodu 4 a 8. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Osvald Václav a Bořík Lubomír.
  2. Kontrola usnesení č. 4 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.
  3. Smlouva o výpůjčce EKO-KOM a. s. – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

    4.  A) rozpočtové opatření č. 1/2013 – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
         B) příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2013 ve výši 5.160,-Kč  – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
         C) vyřazení majetku dle návrhu účetní – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
         D) pověření starosty ke schvalování úprav rozpočtu, které budou následně schváleny – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

    5.   Záměr o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

    6.   Záměr o pronájmu tenisového kurtu v Němčicích - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

     7.   Žádost o navýšení těžby dřeva - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti,nikdo se nezdržel.

     8.   A) dokončení rekonstrukce a oprav na koupališti v Němčicích před sezonou 2013 – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
           B) oprava zvoničky na Úlíkově – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

     9.   Informace o práci OÚ.

  • Starosta informoval přítomné o proběhlém přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice a o blížícím se setkání důchodců dne 29. 3. 2013 v prostorách obecního úřadu.
  • Zastupitelstvo informovalo občany o připravované brigádě SDH 6. – 7. dubna 2013  - úklid před zalesněním části obecního lesa.

    10.  Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

     11.  Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.


Jan Hvizd, starosta                                                    Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:               Osvald Václav

                                                         

                                                                 Bořík Lubomír 

 Přílohy: Program veřejného zasedání

                  Listina přítomných

                  Kopie příspěvku na dopravní obslužnost

                  Rozpočtová opatření č. 1/2013


                  Návrh na vyřazení DDHM

                 
 

V Němčicích dne 25. března 2013

 

Zapsal: Pavel Vejvančický
Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 25. března 2013

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy