Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 22. března 2013.

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

22. března 2013 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Smlouva o výpůjčce – EKO-KOM, a. s. – schválení.
 4. Rozpočtové opatření - schválení.
 5. Záměr o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích – schválení.
 6. Záměr o pronájmu tenisového kurtu v Němčicích – schválení.
 7. Žádost o navýšení těžby dřeva – schválení
 8. Dokončení rekonstrukce a oprav na koupališti před sezonou 2013.
 9. Informace o práci OÚ.
 10. Usnesení - návrh a schválení.
 11. Závěr.

 

Jan Hvizd, starosta

 

V Němčicích 11.3.2013

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 11.3.2013

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: