Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 4 ze dne 28. prosince 2012

Zápis č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 28. prosince 2012

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel,
Sika Pavel

Projednání:

  1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné a seznámil s navrhovaným programem. Hlasování: všichni  pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Pavel Sika a Jaroslav Polák.
  2. Kontrola usnesení č. 3 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.
  3. Podán návrh rozpočtu na rok 2013, rozpočtový výhled a rozpočtové opatření – schváleno.Rozpočet byl schválen jako schodkový, schodek se bude hradit z přebytku hospodaření z minulých let. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  4. Návrh obecně závazné vyhlášky 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  – schváleno. Hlasování – všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  5. Návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE na rok 2013 - schváleno. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  6. a/ Předložen plán inventur a návrh na vyřazení majetku – schváleno. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

          b/ Prodej pozemků panu Danielu Smolíkovi na Úlíkově – dohodnuta cena 35,-Kč /m² - schváleno. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

     7. Informace o práci OÚ.

        Starosta informoval přítomné o koupališti a přípravě na novou sezonu 2013, dále o plánu akcí (divadlo, vodovod, rybník) na rok 2013.

  • Obecní správce lesa Václav Osvald informoval přítomné o těžbě, novém vysázení obecních lesů a prodeji dřeva. Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro odměnu 2 000,-Kč – schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, 1 se zdržel (V. Osvald).
  • Připomínka pana  Ing. Josefa Šimánka k zarostlým a neudržovaným obecním cestám – obecní zastupitelstvo bude řešit v novém roce 2013.
  • Připomínka pana Zdeňka Bosáka k územnímu plánu – zhotovitel územního plánu by měl být pozván na debatu a projednání s občany, kterých se územní plán týká – bude projednáno.
  • Od pana Pavla Zahradníka ze sdružení Klubu přátel Úžlebec  byl zastupitelům obce předložen návrh projektu Naučná stezka Suchá Hora - bude projednáno v roce 2013.

     8. Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

     9. Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast a popřál všem přítomným do Nového roku 2013.

Jan Hvizd, starosta                                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:               Sika Pavel

                                                         

                                                          Polák Jaroslav

 

 

 Přílohy:      Program veřejného zasedání

                  Listina přítomných

                  Návrh rozpočtu na rok 2013, rozpočtový výhled, rozpočtové opatření

                  Návrh rozpočtu Účelového sdružení LAZCE na rok 2013

                  Návrh obecně závazné vyhlášky 1/2012

                 

 

 

V Němčicích dne 29. prosince 2012

 

 

Zapsal: Pavel Vejvančický

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne:     29. prosince 2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy