Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. prosince 2012.

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

28. prosince 2012 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

 

  1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení.
  3. Návrh rozpočtu na rok 2013, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření – schválení.
  4. Obecně závazná vyhláška – poplatek za komunální odpad – schválení.
  5. Návrh rozpočtu na rok 2013 – účelové sdružení Lazce – schválení.
  6. Plán inventur – schválení.
  7. Informace o práci OÚ.
  8. Usnesení - návrh a schválení.
  9. Závěr.

 

Jan Hvizd, starosta

 

V Němčicích 17.prosince 2012

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 17. prosince 2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: