Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č.3 ze dne 26.října 2012

Zápis č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 26.října 2012

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel
Omluven: Sika Pavel

Projednání:

 1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné a seznámil s navrhovaným programem. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Osvald Václav a Bořík Lubomír.

 2. Kontrola usnesení č. 2 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

 3. Příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2012 ve výši 5.040,-Kč  – schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 4. Zadání územního plánu Němčice - schváleno. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, 1 se zdržel (Bosák Zdeněk).

 5. Rozpočtové opatření č. 4/2012, č. 5/2012, č. 6/2012 a č. 7/2012 - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 6. Výměna vodoměrů  v obci na rok 2012/13 - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 7. Příjem investiční dotace na přístavbu Obecního úřadu Němčice – 1.436.044,-Kč. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 8. Informace o práci OÚ.

 

 • Starosta informoval přítomné o dlouhodobém plánu oprav obecního vodovodu, o nutnosti kvalifikovaného správce vodovodu a nových smluv o odběru vody.
 • Zastupitelstvo informovalo občany o uzavření a zazimování koupaliště a kiosku. Starosta potvrdil přijetí dotace – ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva.
 • Letecké snímky  - zastupitelstvo se rozhodlo o nezakoupení velkého snímku. Zájemci o menší snímky dostanou e-mail a internetovou adresu zhotovitele.
 • Zastupitelé poděkovali občanům za třídění a shromažďování elektroodpadu pro SDH.

     9.  Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

   10.  Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.


Jan Hvizd, starosta                                                          Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:               Osvald Václav

                                                         

                                                                 Bořík Lubomír 

 Přílohy:     Program veřejného zasedání

                  Listina přítomných

                  Kopie příspěvku na dopravní obslužnost

                  Rozpočtová opatření č. 4/2012, 5/2012, 6/2012 a 7/2012

                 
 

V Němčicích dne 29. října 2012

 

Zapsal: Pavel Vejvančický
Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne:     29. října 2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy