Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. října 2012.

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

26. října 2012 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

 

Program:

 

  1.  Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2.  Kontrola usnesení.
  3.  Příspěvek na dopravní obslužnost – schválení.
  4.  Zadání územního plánu Němčice – schválení.  
  5.  Rozpočtová opatření – schválení
  6.  Výměna vodoměrů.
  7.  Příjem investiční dotace na přístavbu Obecního úřadu Němčice – schválení.
  8.  Informace o práci OÚ.
  9.  Usnesení – návrh a schválení.
  10. 10.  Závěr.

 

 

 

 

V Němčicích 15.října 2012                                         Jan Hvizd, starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 15. října 2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: