Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 2 ze dne 29. června 2012

Zápis číslo 2

z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne 29. června 2012 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Osvald Václav, Hvizd Jan, Polák Jaroslav, Sika Pavel

Omluveni: Bosák Zdeněk, Vejvančický Pavel

Ověřovatelé zápisu: Bořík Lubomír, Polák JaroslavProjednání:

 1. Zahájení, schválení programu – navržený program všemi přítomnými schválen.
 2. Kontrola usnesení č. 1 : plní se v bodě 2, ostatní splněno.
 3. Neinvestiční příspěvek na školství – Kdyně, Koloveč, Domažlice – schváleno -5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 4. Příspěvek na TJ Slavoj Koloveč (turnaj žáků) 500 Kč – schváleno -5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 5. Rozpočtová opatření č. 2 a 3 – schváleno. Hlasování – 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 6. Závěrečný účet za rok 2011 – schválení. Schváleno bez výhrad – 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 7. Rekonstrukce vodní nádrže v Němčicích firmou Dostav Domažlice – schválení. Schváleno 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 8. Pronájem kiosku na koupališti v Němčicích na rok 2012 – nájemní smlouva ve výši 1,- Kč na dobu pronájmu, panu Rudolfu Greifovi, bytem Bezručova 178,      333 01   Stod. Schváleno 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 9. Určení místa na skládku dřeva pro obecní potřebu – návrhy předloženy, přesná místa budou schválena na příštím zasedání obecního zastupitelstva.  
 10. Informace o práci OÚ – starosta seznámil občany s postupem rekonstrukce koupaliště a s již hotovými projekty na opravu místních komunikací. Ocenil spolupráci se členy SDH a ostatními občany Němčic při opravách koupaliště. Zároveň nastínil možnosti spolupráce na dalším zkvalitňování života občanů Němčic.
 11. Usnesení – předložen návrh na usnesení, schváleno. 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 12. Závěr – starosta poděkoval přítomným za účast a spolupráci.

 

 

Příloha: listina přítomných

            rozpočtové opatření č.2 a č.3/2012

            návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2011

            smlouva o pronájmu kiosku na koupališti v Němčicích na rok 2012

              

 

Jan Hvizd, starosta                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Lubomír Bořík

 

                                Polák Jaroslav

 

 

Zapsal: Jan Hvizd

 

 

Němčice 6. července 2012

                              

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 6. července 2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy