Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. června 2012

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

29. června 2012 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

 

 1.  Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
 2.  Kontrola usnesení.
 3.  Neinvestiční příspěvek na školství – Kdyně, Koloveč, Domažlice – schválení.
 4.  Příspěvek TJ Slavoj Koloveč (turnaj žáků) 500 Kč – schválení .
 5.  Rozpočtová opatření – schválení
 6.  Závěrečný účet za rok 2011 – schválení.
 7.  Rekonstrukce vodní nádrže v Němčicích, parc.č. 1309/4, firmou Dostav Domažlice – schválení.
 8.  Pronájem kiosku na koupališti v Němčicích – schválení.
 9.  Obecní lesy – určení místa na skládku dřeva pro obecní potřebu.
 10.   Informace o práci OÚ.
 11.   Usnesení – návrh a schválení.
 12.   Závěr.

 

 

 

 

V Němčicích 18.06.2012                                         Jan Hvizd, starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 18.06.2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: