Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.9.2011

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

30.09.2011 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

  1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení.
  3. Rozpočtové opatření – schválení.
  4. Žádost o koupi pozemku v KÚ Němčice č.p. 1491/3.
  5. Oprava místní komunikace u koupaliště č.p. 1745 – schválení.
  6. Zadání vypracování projektové dokumentace k opravě veřejné     komunikace č.p. 188/1.
  7. Zadání vypracování projektové dokumentace k opravě veřejné   komunikace č.p. 1489/2.
  8.  Informace o práci OÚ.
  9.  Usnesení: návrh a schválení.
  10.   Závěr.

Jan Hvizd, starosta                        

V Němčicích 12.září 2011