Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 1 ze dne 31. března 2012

Zápis č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 31. 3. 2012

od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Sika Pavel, Vejvančický Pavel

Projednání:

 1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné a seznámil s navrhovaným programem. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Osvald Václav a Sika Pavel.

 2. Kontrola usnesení č. 6 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

 3. Inventura – k 31. 12. 2011. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, jeden se zdržel (Bosák Z.)

 4. Výsledek hospodaření za rok 2011 – starosta seznámil přítomné o provedené kontrole hospodaření ÚSC Němčice ze dne 21. 3. 2012 a o kontrole zdravotní pojišťovny za rok 2010/11.

 5. Přijetí dotace od PSOV na opravu vodní nádrže v Němčicích na koupališti. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 6. Projednání nové smlouvy o pronájmu koupaliště a kiosku. Zastupitelstvo obce se usneslo na snížení pronájmu areálu koupaliště na 1 Kč za sezonu. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 7. Záměr o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 8. Záměr o pronájmu tenisového kurtu v Němčicích – zastupitelstvo obce se usneslo, že tenisový kurt zůstane v roce 2012 v hospodaření obce. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 9. Nabídka zahradnických služeb od firmy Jana Procházková – neschváleno. Hlasování: 1 pro, 2 se zdržely, 4 proti.
 10. Rozpočtové opatření č. 1/2012 – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 11. Pověření starosty obce Němčice ke schvalování úprav rozpočtu obce (do 500 000 Kč), přesuny finančních prostředků mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby na rok 2012. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 12. Informace o práci OÚ.
 • Chytání ryb na obecním rybníku -  zůstává stejné jako minulou sezónu.
 • Úprava venkovních ploch kolem obecního úřadu a v areálu koupaliště – pomoc SDH.
 • Lesní správce – zastupitelstvo se dohodlo svěřit správu obecních lesních pozemků Václavu Osvaldovi.
 • Starosta informoval občany o rozdělení kontejnerů na tříděný odpad na dvě místa v obci.
 • Starosta informoval občany o úspěšném zájezdu do divadla v Praze.

  13. Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

  14. Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:               Osvald Václav

                                                         

                                                          Sika Pavel

 

 

 Přílohy: Program veřejného zasedání

                  Listina přítomných

                  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice

                  Inventura k 31. 12. 2011

                 

 

 

V Němčicích dne 2. dubna 2012

 

 

Zapsal: Pavel Vejvančický

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne:     2. dubna 2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy