Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 31. 3. 2012

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

31. března 2012 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 


Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Inventura k 31.12.2011 – schválení.
 4. Výsledek hospodaření za rok 2011, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 21. 3. 2012, kontrola zdravotní pojišťovny za rok 2010/11.
 5. Přijetí dotace od PSOV na opravu vodní nádrže v Němčicích na koupališti.
 6. Projednání nové smlouvy o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích a úprava zeleně v areálu.
 7. Záměr o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích – schválení.
 8. Záměr o pronájmu tenisového kurtu v Němčicích – schválení.
 9. Nabídka zahradnických služeb od firmy Jana Procházková.
 10. Informace o práci OÚ.
 11. Usnesení - návrh a schválení.
 12. Závěr.

Jan Hvizd, starosta

 

V Němčicích 22.3.2012

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 22.3.2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: