Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 6 ze dne 30. prosince 2011

Zápis č. 6

 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 30. prosince 2011

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Sika Pavel

 

Projednání:

 1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné a seznámil s navrhovaným programem. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Bosák Zdeněk, Polák Jaroslav.
 2. Kontrola usnesení č.5 – splněno, nebyla podána žádná námitka.
 3. Rozpočtová opatření č.3 a č.4, návrh rozpočtu na rok 2012 – vyrovnaný, schváleno -   hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 4. Směrnice inventarizace + plán inventur – schváleno.  Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 5. Oprava místních půdních prostor na Obecním úřadě č. p. 17 - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 6. Zakoupení kolny na nářadí k Obecnímu úřadu č. p. 17 - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 7. Smlouva na koupaliště a kiosek – od 1. 1. 2012 neplatné, musí být vypracovány nové smlouvy - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 8. Účelové sdružení Lazce + návrh rozpočtu – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 9. Schválení obecně závazných vyhlášek č. 1/2011 – o místních poplatcích, č. 2/2011 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 3/2011 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Němčice. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 10. Zakoupení pracovních a vycházkových uniforem pro členy SDH Němčice. Schváleno 10 pracovních uniforem a 5 uniforem vycházkových. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 11. Informace o práci OÚ:
  • rozdělení kontejnerů na tříděný odpad
  • seznámení občanů se skládkováním trávy a větví
  • lesní správce – do příštího zasedání připravit návrh na nového lesního správce
  • vodovod v obci – nutná oprava za  slepičárnou.
 12. Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 13. Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení: Bosák Zdeněk

                                                   Polák Jaroslav

 

Přílohy: Program veřejného zasedání

              Listina přítomných

              Rozpočtová opatření č.3 a č.4 a návrh rozpočtu na rok 2012

              Obecně závazné vyhlášky č.1/2011, č. 2/2011, č. 3/2011

 

V Němčicích dne 3. ledna 2012

 

Zapsal: Pavel Vejvančický

Přílohy