Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30. 12. 2011

                                                                        V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

30.12.2011 od 18,00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Návrh rozpočtu na rok 2012 - schválení
 4. Směrnice inventarizace + plán inventur - schválení
 5. Oprava půdních prostor v Obecní budově č. p. 17 - schválení
 6. Zakoupení kolny na nářadí k Obecní budově č. p. 17 - schválení
 7. Smlouva o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích
 8. Účelové sdružení Lazce + návrh rozpočtu - schválení
 9. Schválení obecně závazných vyhlášek - místní poplatky
 10. Hasiči - zakoupení pracovních a vycházkových uniforem
 11. Informace o práci OÚ
 12. Usnesení - návrh a schválení
 13. Závěr

  
      V Němčicích 19. 12. 2011