Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28.3.2011

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

28.03.2011 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Rozpočtové opatření č.1 – schválení.
 4. Návrh výhledového rozpočtu na rok 2011 – 2013 schválení.
 5. Schválení dotace – sčítání lidu,bytů a domů.
 6. Příspěvek na dopravní obslužnost – schválení.
 7. Neinvestiční náklady na školství – schválení.
 8. Inventura k 31.12.2010 – schválení.
 9. Návrh na vyřazení majetku – schválení.
 10. Pronájem koupaliště a kiosku na koupališti – schválení.
 11. Využití tenisového kurtu pro sport v roce 2011.
 12. Žádost o koupi pozemku č.p. 1572.
 13. Údržba veřejného prostranství – nabídka prací od Zahradnictví Jana Procházková – schválení
 14. Chytání ryb na obecním rybníčku.
 15. Veřejné osvětlení – dotace – schválení.
 16. Informace o práci OÚ.
 17. Usnesení: návrh a schválení.
 18. Závěr.

Jan Hvizd, starosta                        

V Němčicích 21.března 2011

Vyvěšeno 21.března 2011                                Sejmuto: