Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.6.2011

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

13.06.2011 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Program:

  1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení.
  3. Závěrečný účet za rok 2010 – schválení.
  4. Neinvestiční náklady na školství – schválení.
  5. Žádost o koupi pozemku v katastru Ulíkov č.p.235/8.
  6. Žádost paní Hany Tomanové o proplácení nákladů za el.energii v místním obchodě.
  7. Poděkování paní Paškové za dlouholetou práci pro obec Němčice.
  8. Informace o práci OÚ.
  9. Usnesení: návrh a schválení.
  10.  Závěr.

Jan Hvizd, starosta                        

V Němčicích 30.května 2011

 

Vyvěšeno 30.května 2011                                Sejmuto: