Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 14. června 2021

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

14. června 2021 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

 

  1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení č. 1
  3. Záměr o prodeji  části (cca 15x7m) pozemku č.p. 1750/1 - schválení.
  4. Rozpočtová opatření č. 1 a 2 - na vědomí.
  5. Závěrečný účet za rok 2020 - schválení
  6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice - schválení.
  7. Účetní uzávěrka obce za rok 2020 - schválení.
  8. Informace o práci OÚ.
  9. Usnesení – návrh a schválení.
  10. Závěr.

 

 

 

 

 

 

V Němčicích: 31.5.2021                                      Jan Hvizd, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 31.5.2021

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: