Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č.3 ze dne 13.6.2011

Zápis č. 3

 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 13.06.2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

 

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Sika Pavel, Vejvančický Pavel

 

Projednání:

  1. Zahájení a schválení programu – starosta obce přivítal přítomné a seznámil s navrhovaným programem.

       Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

       Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Bořík Lubomír a

       Sika Pavel.

  1. Kontrola usnesení č.1 – splněno v bodě 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12 – ruší se v bodě 8 a 10.
  2. Závěrečný účet roku 2010 a zpráva o výsledku hospodaření Obce Němčice za rok 2010.

Návrh závěrečného účtu byl od 30.května 2011 zveřejněn k nahlédnutí občanům na úřední desce obecního úřadu a současně v elektronické podobě na internetových stránkách obce. Po projednání závěrečného účtu a výsledku hospodaření za rok 2010 bylo jednání uzavřeno následovně : členové obecního zastupitelstva souhlasí s hospodařením obce bez výhrady.

Hlasování : 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

  1. Neinvestiční náklady na školství – ZŠ a MŠ Koloveč v celkové částce 57.750,- Kč.

Neinvestiční náklady na školství – ZŠ Domažlice v celkové částce 11.810,- Kč.

Schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

  1. Žádost o koupi pozemku v kat.území Úlíkov, č.parc.235/8 pana Daniela Smolíka.

Schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

  1. Žádost o úhradu nákladů na topení a odebranou el.energii v místním obchodě, žádost podala provozovatelka paní Hana Tomanová.

       Schválen převod elektroměru a úhrada odebrané el.energie.

       Schválen jednorázový roční příspěvek na topení 2.000 Kč.

       Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

  1. Starosta a místostarosta obce poděkovali paní Růženě Paškové za dlouholetou práci pro obec Němčice.
  2. Informace o práci OÚ:      

-          Starosta pochválil SDH Němčice za vstřícnou účast a pomoc při úklidu obce a hasičské zbrojnice

-          Starosta seznámil OZ s havarijním stavem nedokončené stavby paní Herrmann-Konopíkové

-          Starosta informoval přítomné o pokračování přístavby OÚ.

-          Dne 2.6.2011 došlo k poškození polní cesty PV2, zápis o škodě provedl starosta s místostarostou

  1. Usnesení a závěr – byl schválen návrh na usnesení všemi přítomnými. Závěr provedl starosta obce.

 

Jan Hvizd, starosta                                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:               Bořík Lubomír

 

                                                               Sika Pavel

 

 Přílohy: Program veřejného zasedání

                  Listina přítomných

                  Závěrečný účet obce za rok 2010

                Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2010

                  2 x žádosti k OÚ

V Němčicích dne 13.června 2011

Zapsali: Pavel Vejvančický a Blanka Zaujecová