Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 16.března 2021

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

16. března 2021 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

 

  1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení.
  3. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích - schválení.
  4. Zpráva o uplatňování územního plánu Němčice 2015 – 2019 a zadání změny č.1 územního plánu Němčice - schválení.
  5. Smlouva o dílo na zhotovení změny č.1 územního plánu pro obec Němčice s Ing. arch. Břetislavem Krejsou - schválení.
  6. Hydrologické průzkumné práce pro zajištění vodního zdroje na parcele č.p.146/1 k.ú. Němčice u Kdyně - schválení.
  7. Dotace na dopravní obslužnost (6 248,- Kč) - schválení.
  8. Informace o práci OÚ.
  9. Usnesení - návrh a schválení.
  10. Závěr.

 

Jan Hvizd, starosta

 

 

 

V Němčicích 22. února 2021

 

 

 

 

 

 Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 22. února 2021

 Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: