Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 30. prosince 2020

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

30. prosince 2020 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

 

  1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení.
  3. Návrh rozpočtu na rok 2021 obce Němčice - schválení.
  4. Rozpočtová opatření č. 6 a 9 - na vědomí.
  5. Plán inventur - schválení.
  6. Přijetí účelové dotace od PSOV ve výši 200 000,-Kč na akci ,,Výměna stávajícího oplocení koupaliště a kempu v Němčicích‘‘ - schválení.
  7. Informace o práci OÚ.
  8. Usnesení - návrh a schválení.
  9. Závěr.

 

Jan Hvizd, starosta

 

 

 

V Němčicích 14. prosince 2020

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 14. prosince 2020

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: