Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 10. prosince 2020

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

10. prosince 2020 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

  1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení.
  3. Rozpočtová opatření č.7 a 8 - na vědomí.
  4. Návrh rozpočtu na rok 2021, rozpočtový výhled 2021/2025 -  účelové sdružení Lazce - na vědomí.
  5. Návrh rozpočtu na rok 2021, rozpočtový výhled 2022/2023 - DSO Kdyňsko - na vědomí.
  6. Obecně závazná vyhláška č.3/2020 o místním poplatku ze psů - schválení.
  7. Pověření starosty ke schvalování úprav rozpočtu.
  8. Informace o práci OÚ.
  9. Usnesení - návrh a schválení.
  10. Závěr.

 

Jan Hvizd, starosta

 

 

 

 

V Němčicích 23. listopadu 2020

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 23. listopadu 2020

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: