Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 11. září 2020

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

11. září 2020 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

  1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení.
  3. Rozpočtové opatření č. 5 – na vědomí.
  4. Informace o práci OÚ.
  5. Usnesení - návrh a schválení.
  6. Závěr.

 

Jan Hvizd, starosta

 

 

 

 

V Němčicích 24. srpna 2020

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 24.8.2020

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: