Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 12. června 2020

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

12. června 2020 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
 2. Kontrola usnesení č. 1
 3. Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4 - na vědomí.
 4. Závěrečný účet za rok 2019 - schválení
 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice - schválení.
 6. Účetní uzávěrka obce za rok 2019 - schválení.
 7. Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - schválení.
 8. Zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021/2027 - schválení.
 9. Informace o práci OÚ.
 10. Usnesení – návrh a schválení.
 11. Závěr.

 

 

V Němčicích: 29.5.2020                                       Jan Hvizd, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 29.5.2019

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: