Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č.1 ze dne 28.3.2011

Zápis č. 1

 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 28.03.2011

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Sika Pavel, Vejvančický Pavel

Projednání:

 1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné a seznámil s navrhovaným programem. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Polák Jaroslav a Osvald Václav.
 2. Kontrola usnesení č.4 – splněno, nebyla podána žádná námitka.
 3. Rozpočtové opatření č.1 – došlo k přesunu finančních prostředků v souladu s dosaženými příjmy a výdaji v návaznosti na přidělené dotace a nutné změny v provozních potřebách obce.  Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 4. Návrh výhledového rozpočtu na rok 2011 – 2013 – k nahlédnutí na Obecním úřadě. Schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 5. Schválení dotace na sčítání lidu, bytů a domů – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 6. Schválení příspěvku na dopravní obslužnost – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 7. Schválení neinvestičních nákladů na školství – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 8. Inventura k 31.12.2010 – předseda inventarizační komise: Sika Pavel, členové: Bosák Zdeněk, Pašková Růžena, Vejvančický Pavel. Do majetku obce byla zařazena zvonička na Úlíkově za 1,00 Kč. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 9. Návrh na vyřazení majetku – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 10. Pronájem koupaliště a kiosku na koupališti – 1. žádost paní Cibulkové: pro 1 (Bořík L.), proti 5 (Hvizd J., Osvald V., Polák J., Sika P., Vejvančický P.), zdržel se 1 (Bosák Z.).                                2. žádost paní Budínové: pro 5 (Hvizd J., Osvald V., Polák J., Sika P., Vejvančický P.), 1. proti (Bořík L.), zdržel se 1 (Bosák Z.).
 11. Po schválení zastupitelstvem zůstává tenisový kurt pro letošní rok v užívání obecního úřadu. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 12. Žádost pana Vrby Pavla o koupi pozemku č.p. 1572. Hlasování: proti 7, nikdo pro, nikdo se nezdržel.
 13. Údržba veřejného prostranství – nabídka prací od Zahradnictví pod Korábem – Jana Procházková. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 14. Chytání ryb na obecním rybníčku – místní mohou chytat každou neděli od 6:00 hodin do 12:00 hodin na základě povolení od Obecního úřadu a zaplacení poplatku 250,- Kč. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 15. Veřejné osvětlení – přidělena dotace 50% (100 000,- Kč), začátek akce květen 2011. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 16. Informace o práci OÚ:
  • Pohledávka od firmy Drevskom byla postoupena k soudnímu rozhodnutí o exekuci
  • Změna úředních hodin OÚ od dubna 2011 – od 18:00 do 20:00 hodin
  • Připomínka pana Paška ke třídění odpadů, k označení vodovodních uzávěrů a k čištění vodojemu.
  • Schválení daru pro pana Paška k vyhlášení sportovce roku – schváleno.
  • Připomínka pana Marka M. ke komunikaci kolem koupaliště.
  • Oznámení paní Paškové o ukončení pracovního poměru účetní OÚ Němčice po 20 letech k 10.04.2011.
 17. Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 18. Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.

 

Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení: Polák Jaroslav

                                                  Osvald Václav

 

Přílohy: Program veřejného zasedání

              Listina přítomných

              Návrh rozpočtového opatření č. 1

              Návrh výhledového rozpočtu na rok 2011 – 2013

              4x žádosti k OÚ

 

V Němčicích dne 4.dubna 2011

 

Zapsal: Pavel Vejvančický

Přílohy