Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 13. března 2020

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

13. března 2020 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

  1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení.
  3. Záměr o pronájmu obchodu v Němčicích – schválení.
  4. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích – schválení.
  5. Rozpočtové opatření – na vědomí.
  6. Rozpočtové opatření DSO Kdyňsko – na vědomí.
  7. Dotace na dopravní obslužnost (6 160,- Kč).
  8. Informace o práci OÚ.
  9. Usnesení - návrh a schválení.
  10. Závěr.

 

Jan Hvizd, starosta

 

 

 

V Němčicích 2. března 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 2. března 2020

 Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: