Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 19. prosince 2019

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

19. prosince 2019 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled 2020/2022 – obce Němčice - schválení.

 4. Rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10 - na vědomí.

 5. Stanovení výše odměn neuvolněného starosty a místostarosty obce Němčice dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2020 - schválení.

 6. Návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled 2020/2023 -  účelové sdružení Lazce - na vědomí.

 7. Pověření starosty ke schvalování úprav rozpočtu.

 8. Plán inventur - schválení.

 9. Informace o práci OÚ.

 10. Usnesení - návrh a schválení.

 11. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta

   

   

   

  V Němčicích 11. prosince 2019

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 11. prosince 2019

  Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: