Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 25. září 2019

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

25. září 2019 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Rozpočtové opatření č. 6 a 7 – na vědomí.

 4. Přijetí dotace od PSOVPK za rok 2019 – akce: rekonstrukce technické infrastruktury v obci Němčice – schválení.

 5. Pronájem pozemku 235/9 v katastrálním území Úlíkov.

 6. Informace o práci OÚ.

 7. Usnesení - návrh a schválení.

 8. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta

   

   

   

   

  V Němčicích 9. září 2019

   

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 9.9.2019

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: