Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 27. června 2019

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

27. června 2019 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Rozpočtová opatření č. 4 a 5 – na vědomí.

 4. Závěrečný účet za rok 2018 – schválení

 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice – schválení.

 6. Účetní uzávěrka obce za rok 2018 – schválení.

 7. Záměr o pronájmu pozemku 235/9 v katastrálním území Úlíkov – schválení.

 8. Informace o práci OÚ.

 9. Usnesení – návrh a schválení.

 10. Závěr.

   

   

   

   

   

   

  V Němčicích: 12.6.2019                                       Jan Hvizd, starosta

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 12.6.2019

         Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: