Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 20. prosince 2018

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

20. prosince 2018 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Návrh rozpočtu na rok 2019, střednědobý rozpočtový výhled, rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10 – schválení.

 4. Návrh rozpočtu na rok 2019 – účelové sdružení Lazce – schválení.

 5. Projednání žádosti o prodeji pozemku p.č. 1312/6 – schválení.

 6. Pověření starosty ke schvalování úprav rozpočtu.

 7. Plán inventur – schválení.

 8. Informace o práci OÚ.

 9. Usnesení - návrh a schválení.

 10. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta

   

   

   

  V Němčicích 3. prosince 2018

   Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 3. prosince 2018

          Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: