Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 27. září 2018

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

27. září 2018 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Rozpočtové opatření č. 6 a 7 - schválení.

 4. Obecně závazná vyhláška obce, kterou se vydává Požární řád obce – schválení.

 5. Přijetí dotace od PSOVPK za rok 2018 – akce: výměna vodovodního potrubí etapa III – schválení.

 6. Informace o práci OÚ.

 7. Usnesení - návrh a schválení.

 8. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta

   

   

   

   

  V Němčicích 10. září 2018

   

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 10.9.2018

  Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: