Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 23. března 2018

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

23. března 2018 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Záměr o pronájmu obchodu v Němčicích – schválení.

 4. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích – schválení.

 5. Rozpočtové opatření – na vědomí.

 6. Dotace na dopravní obslužnost (5 764,- Kč) - schválení.

 7. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti (OMEXOM GA Energo s.r.o.) na pozemcích p.č. 188/1 a p.č. 1785 – schválení.

 8. Zajištění služeb GDPR od DSO Kdyňsko – schválení.

 9. Informace o práci OÚ.

 10. Usnesení - návrh a schválení.

 11. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta

   

   

   

   

   

   

  V Němčicích 12. března 2018

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 12. března 2018

          Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: