Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č.4 ze dne 30.09.2011

Zápis č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 30. září 2011

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel

Omluven: Sika Pavel

Projednání:

 1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné a seznámil s navrhovaným programem. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Polák Jaroslav a Osvald Václav.

 

 1. Kontrola usnesení č.3 – splněno, nebyla podána žádná námitka.

 

 1. Rozpočtové opatření č.2 – dojde k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu změny provozních potřeb obce.  Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

 1. Žádost o koupi pozemku v katastrálním území Němčice č. p. 1491/3 panu Güntherovi Höflerovi za cenu 35 Kč/m².  Hlasování: 5 pro, zdržel se 1 ( Bosák Z.)

 

 1. Oprava místní komunikace č. p. 1745. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

 1. Zadání vypracování projektové dokumentace k opravě veřejné komunikace č. p. 188/1. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

 1. Zadání vypracování projektové dokumentace k opravě veřejné komunikace č. p. 1489/2. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

 1. Informace o práci OÚ:
  • přístavba obecního úřadu – přístavek na dřevo, vícepráce…
  • firma MIREC – zřizovatelé webových stránek a nové domény; pan Zahradník – nový správce sítě
  • starosta informoval zastupitele a přítomné o špatné spolupráci mezi nájemcem koupaliště a OÚ
  • připomínka pana Paška k jemu nevyhovujícím úředním hodinám OÚ a k nedostatečnému veřejnému osvětlení

 

 1. Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

 1. Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.

 

Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 Ověřovatelé zápisu a usnesení: Polák Jaroslav

                                                  Osvald Václav

 

Přílohy: Program veřejného zasedání

              Listina přítomných

              Návrh rozpočtového opatření č. 2

V Němčicích dne 3. října 2011

Zapsal: Pavel Vejvančický

Přílohy