Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 29. prosince 2017

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

29. prosince 2017 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Návrh rozpočtu na rok 2018, střednědobý rozpočtový výhled, rozpočtová opatření č. 8, 9, 10 a 11 – schválení.

 4. Návrh rozpočtu na rok 2018 – účelové sdružení Lazce – schválení.

 5. Obnovení obecní přístupové cesty p.č. 1640 – schválení.

 6. Změna výše odměn zastupitelů, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. – schválení.

 7. Pověření starosty ke schvalování úprav rozpočtu.

 8. Plán inventur – schválení.

 9. Informace o práci OÚ.

 10. Usnesení - návrh a schválení.

 11. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta

   

   

   V Němčicích 13. prosince 2017

   

   

   

   

   Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 13. prosince 2017

          Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: