Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 29. září 2017

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

29. září 2017 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 - schválení.

 4. Odkup sloupu VNN na pozemku p. č. 188/14 od společnosti ČEZ

 5. Informace o práci OÚ.

 6. Usnesení - návrh a schválení.

 7. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta

   

   

   

   

  V Němčicích 18. září 2017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 18.9.2017

  Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: