Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 30. června 2017

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

30. června 2017 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4– schválení.

 4. Závěrečný účet za rok 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice – schválení.

 5. Účetní uzávěrka obce za rok 2016 – schválení.

 6. Pronájem kiosku koupaliště v Němčicích – schválení.

 7. Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2017 – schválení.

 8. Prodej pozemků p.č. 1489/37 a p.č. 1525/7.

 9. Informace o práci OÚ.

 10. Usnesení – návrh a schválení.

 11. Závěr.

   

   

   

   

  V Němčicích 12.6.2017                                       Jan Hvizd, starosta

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 12.6.2017

         Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: