Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 31. března 2017

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

31. března 2017 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích – schválení.

 4. Rozpočtové opatření – na vědomí.

 5. Dotace na dopravní obslužnost (5 280,- Kč).

 6. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní a mateřské školy Koloveč – schválení.

 7. Záměr prodeje pozemku p. č. 1489/37 o výměře 8 m².

 8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1525/7 o výměře 84 m².

 9. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby na pozemku p.č. 1525/7 (ESMOS) – schválení.

 10. Zvýšení poplatku za odběr palivového dřeva z obecních lesů – schválení.

 11. Informace o práci OÚ.

 12. Usnesení - návrh a schválení.

 13. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta

   

   

   

  V Němčicích 20. března 2017

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 20. března 2017

  Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: