Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 30. prosince 2016

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

30. prosince 2016 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Návrh rozpočtu na rok 2017, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření – schválení.

 4. Návrh rozpočtu na rok 2017 – účelové sdružení Lazce – schválení.

 5. Pověření starosty ke schvalování úprav rozpočtu.

 6. Plán inventur – schválení.

 7. Informace o práci OÚ.

 8. Usnesení - návrh a schválení.

 9. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta

   

   

   

  V Němčicích 12. prosince 2016

   

   

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 12. prosince 2016

         Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: