Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 21. září 2016

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

21. září 2016 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Rozpočtové opatření č. 6 - schválení.

 4. Umístění sloupů VNN na pozemku p. č. 188/1.

 5. Změna ceny vodného od roku 2016.

 6. Vodovod – pokračování v obci.

 7. Přijetí dotace na odstranění následků bleskové povodně od PK – schválení.

 8. Informace o práci OÚ.

 9. Usnesení - návrh a schválení.

 10. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta

   

   

   

   

  V Němčicích 5. září 2016

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 5.9.2016

  Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: