Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 24. června 2016

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

24. června 2016 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4 a 5 – schválení.

 4. Závěrečný účet za rok 2015, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice – schválení.

 5. Účetní uzávěrka obce za rok 2015 – schválení.

 6. Žádost o bezúplatný převod pozemku SÚSPK – schválení.

 7. Pronájem kiosku koupaliště v Němčicích – schválení.

 8. Informace o práci OÚ.

 9. Usnesení – návrh a schválení.

 10. Závěr.

   

V Němčicích 13.6.2015 Jan Hvizd, starosta

 

 

  

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 13.6.2015

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: