Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 24. března 2016

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

24. března 2016 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích – schválení.

 4. Záměr o pronájmu tenisového kurtu v Němčicích – schválení.

 5. Rozpočtové opatření č. 1 – na vědomí.

 6. Dotace na dopravní obslužnost (5 000,- Kč).

 7. Informace o práci OÚ.

 8. Usnesení - návrh a schválení.

 9. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta 

   

  V Němčicích 14. března 2016

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 14.3.2016

  Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: