Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 26. června 2015

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

26. června 2015 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Územní plán – schválení.

 4. Rozpočtová opatření č.1, 2, 3 – schválení.

 5. Závěrečný účet za rok 2014 – schválení.

 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice – schválení.

 7. Účetní uzávěrka obce za rok 2014 – schválení.

 8. Příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost obce – schválení.

 9. Pronájem kiosku koupaliště v Němčicích – schválení.

 10. Odpadové hospodářství v obci Němčice – schválení.

 11. Informace o práci OÚ.

 12. Usnesení – návrh a schválení.

 13. Závěr.

 

 

 

 

V Němčicích 15.6.2015 Jan Hvizd, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 15.6.2015

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: