Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 4 ze dne 29. prosince 2014

Zápis č. 4

z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne 29. prosince 2014 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Hvizd Jan, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Bořík Lubomír, Sika Pavel, Bosák Zdeněk

Omluveni: Osvald Václav

 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Bosák, Pavel Sika

PROJEDNÁNÍ

 1. Zahájení, schválení programu – navržený program byl všemi přítomnými schválen.
 2. Kontrola usnesení – usnesení splněno ve všech bodech.
 3. Návrh rozpočtu, rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8, rozpočtový výhled 2015 - 2017 – schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 1 683 000,-Kč, celkové výdaje ve výši 2 419 000,-Kč. Schodek se bude hradit z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpis rozpočtu provede neprodleně účetní obce. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 4. Účelové sdružení Lazce – návrh rozpočtu na rok 2015 – schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 5. Pověření starosty obce p. Jana Hvizda ke schvalování úprav rozpočtu v roce 2015 do výše 500 000,-Kč, dotace bez omezení – schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 6. Odpadové hospodářství v obci Němčice (nákup popelnic) – schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 7. Plán inventur – předseda inventarizační komise Pavel Vejvančický, členové Lubomír Bořík a Blanka Zaujecová – schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 8. Územní plán – prodloužení lhůty na zpracování o 12 měsíců – schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 
 9. Informace o práci OÚ – starosta informoval občany o provozu nově zrekonstruovaného obchodu.
 10. Usnesení  - návrh a schválení.
 11. Závěr - starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem hodně štěstí a zdraví do Nového roku 2015.

 

Jan Hvizd, starosta                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Bosák

                              Pavel Sika

  

Zapsal: Pavel Vejvančický

 

V Němčicích 30. prosince 2014

Přílohy: listina přítomných

               návrh rozpočtu výdajů a příjmů na rok 2015

               rozpočtový výhled na období 2015 – 2017

               rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8

               plán inventur

              

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 30. prosince 2014

Svěšeno z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy