Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Němčice dne 7. listopadu 2014

Obec  Němčice

Němčice 17

345 06   Kdyně

 

 

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Němčice

konaného dne 7. 11. 2014 od 18:00 hodin

 

 

Zasedání  Zastupitelstva obce Němčice ( dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00hodin dosavadním starostou obce Janem Hvizdem ( dále jen předsedající ).

 

Před zahájením zasedání  bylo členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení  členem zastupitelstva podle § 53 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

 

Předsedající  schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula dne 24. 10. 2014 v 16:00 hodin – žádný návrh nebyl podán ).

 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce  Obecního úřadu obce Němčice  v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. 2014 do 7. 11. 2014.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha 1 )konstatoval, že je přítomno  7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 členů zastupitelstva ), takže je zastupitelstvo usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

 

Složení slibu zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ( dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí ).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2) zákona o obcích  „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Němčice a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu ( příloha 2 ). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

 

Bod č.1 programu : Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedají navrhl určit ověřovateli zápisu Lubomíra Boříka a Václava Osvalda  a  zapisovatelku Blanku Zaujecovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Němčice určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Boříka a Václava Osvalda  a zapisovatelku Blanku Zaujecovou.

 

Výsledek hlasování :  Pro …7…      Proti …0…     Zdrželi se …0…

Usnesení č.1 bylo schváleno.

 

Bod č.2 programu : Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a elektronické úřední desce.

K návrhu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Němčice schvaluje program ustavujícího zasedání, který tvoří nedílnou součást tohoto zápisu, viz příloha 3.

 

Výsledek hlasování :  Pro …7…      Proti …0…     Zdrželi se …0…

Usnesení č.2 bylo  schváleno.

 

Bod č.3 programu : Volba starosty a místostarosty

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.

V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené urny, následně budou předsedajícím spočítány a členům zastupitelstva bude umožněno sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování

Žádné návrhy nebyly podány.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Němčice schvaluje  veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

 

Výsledek hlasování :  Pro …7…      Proti …0…     Zdrželi se …0…

Usnesení č.3 bylo  schváleno.

 

 

Volba starosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na fuknci starosty.  Předsedající dále upozornil, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném volení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Byly podány následující návrhy:

 

Člen zastupitelstva   Pavel Vejvančický  navrhl zvolit do funkce starosty   Jana Hvizda.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Němčice volí starostou obce Němčice   Jana Hvizda.

 

Výsledek hlasování :  Pro …5…      Proti …0…     Zdrželi se …2… ( Jan Hvizd, Zdeněk Bosák )

Usnesení č.4. bylo  schváleno.

Volba mistostarosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na fuknci  místostarosty.  Předsedající dále upozornil, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném volení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Byly podány následující návrhy:

 

Člen zastupitelstva  Pavel Sika  navrhl zvolit do funkce místostarosty  Pavla Vejvančického.

Člen zastupitelstva  Jaroslav Polák  navrhl zvolit do funkce místostarosty  Zdeňka Bosáka.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Němčice volí místostarostou obce Němčice   Pavla Vejvančického.

 

Výsledek hlasování :  Pro …5…      Proti …0…     Zdrželi se …2…  ( Zdeněk Bosák, Jaroslav Polák )

Usnesení č.5  bylo  schváleno.

 

Vzhledem k tomu, že byl platně zvolen  Pavel Vejvančický, ve volbě se již dále nepokračovalo.

 

 

Bod č.4 programu : Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý ( § 118 odst. 2 zákona o obcích ), přičemž oba výbory musí mít nejméně 3 členy ( § 119 odst. 1 zákona o obcích ). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen zastupitelstva ( § 117 odst. 4 zákona o obcích ). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu ( § 119 odst. 1 zákona o obcích ).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Němčice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

 

Výsledek hlasování :  Pro …7…      Proti …0…     Zdrželi se …0…

Usnesení č.6  bylo  schváleno.

 

 

Volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:

 

Člen zastupitelstva  Pavel Vejvančický navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru  Lubomíra Boříka.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Němčice volí předsedou finančního výboru Lubomíra Boříka.

 

Výsledek hlasování :  Pro …7…      Proti …0…     Zdrželi se …0…

Usnesení č.7  bylo schváleno.

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:

 

Člen zastupitelstva  Lubomír Bořík  navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru  Pavla Siku.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Němčice volí předsedou kontrolního výboru Pavla Siku.

 

Výsledek hlasování :  Pro …7…      Proti …0…     Zdrželi se …0…

Usnesení č.8  bylo  schváleno.

 

 

 

 

Volba členů  finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:

 

Člen zastupitelstva  Lubomír Bořík navrhl zvolit členem  finančního výboru  Václava Osvalda a Zdeňku Houdkovou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Němčice volí  členem finančního výboru  Václava Osvalda a Zdeňku Houdkovou.

 

Výsledek hlasování :  Pro …7…      Proti …0…     Zdrželi se …0…

Usnesení č.9  bylo  schváleno.

 

 

Volba členů  kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:

 

Člen zastupitelstva  Pavel  Sika navrhl zvolit členem  kontrolního výboru  Zdeňka Bosáka a Miloslavu Císařovskou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Němčice volí  členem kontrolního výboru  Miloslavu Císařovskou a Zdeňka Bosáka.

 

Výsledek hlasování :  Pro …7…      Proti …0…     Zdrželi se …0…

Usnesení č.10  bylo  schváleno.

 

 

Bod č.5 programu : Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev poskytována měsíční odměna. Odměny budou poskytovány za funkce : starosta obce a místostarosta obce.

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněnému místostarostovi byla poskytována odměna ve výši  6 400 Kč a to ode dne zvolení do funkce.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Němčice  v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev stanoví měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši  6 400 Kč.

 

Výsledek hlasování :  Pro …7…      Proti …0…     Zdrželi se …0…

Usnesení č. 11  bylo  schváleno.

Předsedající navrhl, aby neuvolněnému starostovi byla poskytována odměna ve výši  9 700 Kč a to ode dne zvolení do funkce.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Němčice  v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev stanoví měsíční odměnu neuvolněnému starostovi ve výši  9 700 Kč.

 

Výsledek hlasování :  Pro …7…      Proti …0…     Zdrželi se …0…

Usnesení č. 12  bylo schváleno.

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 18:50 hodin, poděkováním za odvedenou práci a účast.

 

 

Přílohy:

1         Prezenční listina

2         Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce Němčice

3         Program ustavujícího zasedání

 

 

Zápis byl vyhotoven dne  7. 11. 2014

Zapisovatelka :      Blanka Zaujecová ………………………………………………………

 

Ověřovatelé zápisu : Lubomír Bořík ………………………………………………………..

                               Václav Osvald …………..……………………………………………

 

Starosta obce:

Jan Hvizd …………………………………………….

 

Místostarosta obce:

Pavel Vejvančický ………………………………………..........