Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 3 ze dne 26. září 2014

Zápis č. 3

z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne 26. září 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni:   Hvizd Jan, Vejvančický Pavel, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk

Omluveni: Sika Pavel

 

Ověřovatelé zápisu: Osvald Václav, Bořík Lubomír

PROJEDNÁNÍ

 1. Zahájení, schválení programu – navržený program byl všemi přítomnými schválen.
 2. Kontrola usnesení – usnesení splněno ve všech bodech.
 3. Odpadové hospodářství Lazce – schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 4. Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a změna rozpisu rozpočtu č. 2 – schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 5. Schválení přijetí dotace na rekonstrukci obchodu v Němčicích ve výši 170 000 Kč – schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 6. Schválení nájemce obchodu v Němčicích pro paní Marii Kacerovskou bytem Kout na Šumavě č.p. 97  – schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 7. Informace o práci OÚ – starosta informoval občany o ukončení rekonstrukce a kolaudaci obchodu v Němčicích
                                          - starosta informoval občany o projektu vodovodu v Němčicích a o dokončování územního plánu obce Němčice.
                                          - starosta informoval občany o odpadovém hospodářství v obci Němčice.
 8. Usnesení  - návrh a schválení.
 9. Závěr - starosta poděkoval všem přítomným za účast.

 

 

 

 

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu: Osvald Václav

 

                              Bořík Lubomír

 

Zapsal: Pavel Vejvančický

 

V Němčicích 29. září 2014

 

Přílohy:  Program veřejného zasedání

             Listina přítomných

             Rozpočtová opatření č. 3, 4, 5/2014 a změna rozpisu rozpočtu č. 2

             Zápis ze 48. shromáždění členských obcí Účelového sdružení Lazce

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 29. září 2014

Svěšeno z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy