Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 2. ze dne 27. června 2014

Zápis číslo 2

z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne 27. června 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Přítomni: Hvizd Jan, Vejvančický Pavel, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Sika Pavel, Bosák Zdeněk

 

Omluveni: Bořík Lubomír

 

Ověřovatelé zápisu: Polák Jaroslav, Sika PavelProjednání:

 1. Zahájení, schválení programu – navržený program všemi přítomnými schválen.
 2. Kontrola usnesení č. 1 : splněno ve všech bodech.
 3. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM - 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 4. Změna rozpisu rozpočtu č. 1, rozpočtové opatření č. 1, 2, 3 – schváleno - 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Němčice za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Příjmy za rok 2013 činily 2 155 599,58 Kč, výdaje za rok 2013 činily 2 062 765,13 Kč. Hospodaření v roce 2013 skončilo schodkem 93 343,64 Kč, který byl hrazen z vlastních zdrojů - 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 20. 3. 2014 – zastupitelstvo bere na vědomí.
 7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce Němčice za rok 2013. Výsledek hospodaření obce Němčice je evidován na účtu 431 ve výši - 93 343,64 Kč a bude převeden na účet 432 - 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 8. Neinvestiční příspěvek na školství 13 499,- Kč – Koloveč – schváleno - 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 9. Zastupitelstvo obce projednalo mimořádný členský příspěvek pro mikroregion Běleč ve výši 28 721,- Kč – schváleno - 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 10. Zastupitelstvo obce projednalo příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost obce – schváleno. Hlasování – 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.           
 11. Zastupitelstvo obce Němčice souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 – 20120 na svém správním území – schválení - 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 12. Pronájem areálu koupaliště v Němčicích na rok 2014 – nájemní smlouva ve výši 1,- Kč na dobu pronájmu, paní Svatavě Burešové, bytem Vrchlického 124, Týnské Předměstí, 344 01   Domažlice. Schváleno - 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 13. Pronájem tenisového kurtu – zastupitelstvo ponechalo správu tenisového kurtu obci.
 14. Obchod v Němčicích – zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výběrové řízení na rekonstrukci - schváleno - 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 15. Informace o práci OÚ – starosta seznámil občany s postupem projektu na rekonstrukci vodovodu v obci. Dále informoval o stavu v třídění odpadu v obci a navrhl zavést v obci popelnice místo kontejnerů na komunální odpad.
 16. Usnesení – předložen návrh na usnesení, schváleno. 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 17. Závěr – starosta poděkoval přítomným za účast a spolupráci.

 

 

 

 

 

Příloha:    listina přítomných

               změna rozpisu rozpočtu č.1

               rozpočtové opatření č.1, č.2 a č.3

               závěrečný účet obce Němčice za rok 2013

               zpráva o výsledku hospodaření ÚSC Němčice ze dne 20. 3. 2014

               dohoda o příspěvku na školství - Koloveč

               smlouva o pronájmu kiosku na koupališti v Němčicích na rok 2014

               výsledek výběrového řízení na rekonstrukci obchodu v Němčicích

              

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Sika Pavel

 

                                Polák Jaroslav

 

Zapsal: Pavel Vejvančický

Němčice 30. června 2014

                              

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 30. června 2014

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy