Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 27. června 2014

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

27. června 2014 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

 

 1.  Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
 2.  Kontrola usnesení.
 3.  Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM – schválení.
 4.  Rozpočtová opatření – schválení
 5.  Závěrečný účet za rok 2013 – schválení.
 6.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 20. 3. 2014 – schválení.
 7.  Účetní uzávěrka obce za rok 2013 – schválení.
 8.  Výsledek hospodaření za rok 2013 – schválení.
 9.  Pronájem areálu koupaliště v Němčicích – schválení.
 10.  Pronájem tenisového kurtu v Němčicích – schválení. 
 11.  Obchod v Němčicích – výběrové řízení – schválení.
 12.  Informace o práci OÚ.
 13.  Usnesení – návrh a schválení.
 14.  Závěr.

 

 

 

 

V Němčicích 9.6.2014                                       Jan Hvizd, starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 9.6.2014

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: