Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 1 ze dne 28. března 2014

Zápis č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 28. března 2014

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni:     Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel
Omluveni:   Sika Pavel, Bořík Lubomír

Projednání:

  1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné a seznámil s navrhovaným programem. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Zdeněk Bosák, Osvald Václav.
  2. Kontrola usnesení č. 4 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.
  3. Smlouva o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Kdyňska. Zastupitelstvo Němčic souhlasí s členstvím v tomto svazku – schváleno. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  4. Rekonstrukce obchodu v Němčicích. Starosta seznámil občany s projektovou dokumentací  a z možným  začátkem rekonstrukce od května do srpna. Zásobování občanů, kteří  nejsou schopni si zajistit nákup potravin se dořeší během měsíce dubna - schváleno. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.  
  5. Záměr pronájmu koupaliště v Němčicích na sezonu 2014 - schváleno. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  6. Záměr pronájmu tenisového kurtu v Němčicích na sezonu 2014 - schváleno. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

     7.  Pověření starosty ke schvalování úprav rozpočtu, které budou následně schváleny – schváleno. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

     8.  Informace o práci OÚ.

  • starosta informoval občany  o probíhající projektové dokumentaci a o smlouvách na věcná břemena na rekonstrukci vodovodního řadu v Němčicích
  • starosta informoval  o proběhlém auditu v měsíci březnu, který proběhl bez závad

     9.  Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

   10.  Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.

 

Jan Hvizd, starosta                                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:               Bosák Zdeněk

                                                          

                                                            Osvald Václav

 

 

 Přílohy: Program veřejného zasedání

             Listina přítomných

                 

 

 

V Němčicích dne 29. března 2014

 

 

Zapsal: Pavel Vejvančický

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne:     29. března 2014

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy