Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 4 ze dne 27. prosince 2013

Zápis č. 4

z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne 27. prosince 2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Bořík Lubomír, Sika Pavel, Bosák Zdeněk

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Polák, Pavel Sika

PROJEDNÁNÍ

 1. Zahájení, schválení programu – navržený program byl všemi přítomnými schválen.
 2. Kontrola usnesení – usnesení splněno v bodech 1, 2, 4, 5, body 3 a 6 nadále pokračují.
 3. Návrh rozpočtu, rozpočtové opatření č. 8, 9, 10 a 11, rozpočtový výhled 2014 - 2017 – schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 4. Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku – schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 5. Účelové sdružení Lazce – návrh rozpočtu na rok 2014 – schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 6. Plán inventur – schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 7. Obecní rybník – podmínky na sezónu 2014 – správce Luboš Lenárd – schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 8. Územní plán – prodloužení lhůty na zpracování o 12 měsíců – schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.  
 9. Informace o práci OÚ – starosta informoval občany o kontrole z Finančního úřadu ohledně přidělených dotací za rok 2009, 2010, 2011 a 2012 – proběhla bez závad – viz. protokol o kontrole.
                                          - starosta informoval zastupitelstvo a občany o možnosti bezplatného umístění bezpečnostní kamery na křižovatce „U Jána“ z fondu EU – většina přítomných občanů byla proti.
                                          - starosta zajistí odborný dohled na ořezání lip na návsi – práci provede SDH Němčice
                                          - zastupitelstvo obce se dohodlo na zakoupení výčepního zařízení pro účely kulturních akcí.
                                         - připomínka Jana Tokára k instalaci veřejného osvětlení na konec obce.
 10. Usnesení  - návrh a schválení.
 11. Závěr - starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem hodně štěstí a zdraví do Nového roku 2014.

 

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Polák

 

                                  Pavel Sika

 

Zapsal: Pavel Vejvančický

 

V Němčicích 30. prosince 2013

Přílohy:    listina přítomných

               rozpočtový výhled na období 2014 – 2017

               rozpočtové opatření č. 8, 9, 10 a 11

               návrh na vyřazení DDHM

               plán inventur

               usnesení 47. shromáždění členů Účelového sdružení Lazce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 30. prosince 2013

Svěšeno z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy