Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 27. prosince 2013

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

27. prosince 2013 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Návrh rozpočtu na rok 2014, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření – schválení.
 4. Návrh na vyřazení drobného majetku – schválení.
 5. Návrh rozpočtu na rok 2014 – účelové sdružení Lazce – schválení.
 6. Plán inventur – schválení.
 7. Obecní rybník – podmínky na sezonu 2014 – schválení.
 8. Územní plán – prodloužení lhůty na zpracování – schválení.
 9. Informace o práci OÚ.
 10. Usnesení - návrh a schválení.
 11. Závěr.

 

Jan Hvizd, starosta

 

V Němčicích 16. prosince 2013

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 16. prosince 2013

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: