Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 3 ze dne 20. září 2013

Zápis č. 3

z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne                20. září 2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Bořík Lubomír

Omluveni: Sika Pavel, Bosák Zdeněk

 

Ověřovatelé zápisu: Osvald Václav, Bořík Lubomír

PROJEDNÁNÍ

 1. Zahájení, schválení programu – navržený program byl všemi přítomnými schválen.
 2. Kontrola usnesení – usnesení splněno v bodech 1, 2, 3, 4, 5, bod 6 nadále pokračuje.
 3. Odpadové hospodářství Lazce – schváleno. Hlasování: 5 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 4. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 – schváleno. Hlasování: 5 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 5. a) Zadání vypracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodního řadu v Němčících – schváleno. Hlasování: 5 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  b) zdražení vodného v obci ze stávajících 9,- Kč na 12,- Kč od posledního měření v roce 2014 – schváleno. Hlasování: 5 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 6. Příjem investiční dotace na územní plán ve výši 79 000,- Kč – schváleno. Hlasování: 5 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 7. Obchod v Němčících (zadání projektové dokumentace a rekonstrukce v roce 2014) – schváleno. Hlasování: 5 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
 8. Informace o práci OÚ - ořezání stromů v obci – hasiči odpracují v rámci brigády.
                                          - zvonička na Úlíkově – hasiči odpracují v rámci brigády.
                                          - připomínka pana Paška k cestě od Vejpřah do Němčic (zanesené mostky, voda teče po silnici) – starosta zavolá na SÚS.
 9. Usnesení  - návrh a schválení.
 10. Závěr - starosta poděkoval všem přítomným za účast.

 

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                        Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu: Osvald Václav

 

                                  Bořík Lubomír

 

Zapsal: Pavel Vejvančický

 

V Němčicích 23. září 2013

 

Přílohy:  Program veřejného zasedání

              Listina přítomných

              Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/2013

              Zápis ze 46. shromáždění členských obcí Účelového sdružení Lazce

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 23. září 2013

Svěšeno z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy