Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 20. září 2013

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

20. září 2013 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Program:

 

  1.  Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2.  Kontrola usnesení.
  3.  Odpadové hospodářství Lazce - schválení.
  4.  Rozpočtová opatření – schválení.
  5.  Zadání vypracování projektu rekonstrukce vodovodního řadu v Němčicích – schválení.
  6.  Příjem investiční dotace na územní plán v Němčicích    (79 000,- Kč)  – schválení.
  7.  Obchod v Němčicích.
  8.  Informace o práci OÚ.
  9.  Usnesení – návrh a schválení.
  10. 10.  Závěr.

 

 

 

 

V Němčicích 13.09.2013                                        Jan Hvizd, starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 13.09.2013

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: